Annonser

Is snö och ras

Snö och is är för många en stor källa till rekreation men för bostadsrättsföreningen innebär det också ett stort ansvar och aktivitet. Lyckligtvis finns det hjälp att tillgå. I den här artikeln ger vi råd och tips på åtgärder och hur man anlitar hjälp.

Om snö, is och ras

Att snön ligger vit på taken vintertid är i sig inte ett problem. Det är den smältande snön som orsakar ras och istappar. Snösmältning beror på temperaturskiftningar, en värmande sol samt värmeläckage från fastigheten. Den smältande snön samlas vid stuprännor och i fickor på taket där den sedan fryser till is. Vid stuprännor och andra utskjutande delar formas istappar vilka är lätta att observera från gatan eller andra fastigheter. I fickorna på taket bildas istället lömska isblock, ibland helt dolda av snön. När istappar eller block blivit tillräckligt tunga släpper de från sitt fäste. Istappar faller som regel rakt ner, tätt intill fasaden. Isblock från fickor på taket rutschar, när de släpper, med hög fart längs med taket och en bra bit ut från fastigheten. Gående som undviker de synliga istapparna kan därför omedvetet utsätta sig för en större risk.

Snö och is som rutschar ut från tak landar en bra bit ut från fasaden, istappar faller rakt ned

Bostadsrättsföreningens ansvar

Föreningen är, som fastighetsägare, skyldig att tillse att is och snö från tak och stuprännor inte rasar ner och skadar personer eller egendom. Föreningen är också skyldig att ta bort is från stuprännornas smältvatten på trottoaren.
Om föreningen brister i sin tillsyn riskerar den bli ansvarig, straffrättsligt och skadeståndsrättsligt enligt Ordningslagen (1993:1617) Kap 3, 3 §.
Bostadsrättsföreningen kan inte undvika ansvar endast genom att markera rasrisk ut eller spärra av trottoaren från gående.

Snön ligger fridfullt vit på taken endast orföranden är vaken.

Om skottning på tak

Att arbeta på tak är riskfyllt och än mer så vid snöskottning då kyla och halt underlag ställer speciella krav på arbetet. Snöskottning skall utföras av fackmän med rätt utbildning och utrustning. Plåtslageriföretag är den bransch som är bäst lämpad för dessa arbeten. Arbetet bör absolut inte utföras av lekmän, enskilda medlemmar eller styrelsen.


Arbetslaget skall bestå av minst tre man: en som skottar, en som säkrar linan och en “man på gatan” som varnar förbipasserande.

Avtalsformer

Efter en tragisk olycka på Drottninggatan i Stockholm 2002 och den dom i högsta domstolen som följde har det rått viss osäkerhet kring möjligheten att avtala bort ansvaret kring snö på fastigheter. Idag finns ett flertal plåtslageriföretag som erbjuder följande alternativ.

  1. Snöskottning av tak på “avrop” Bostadsrättsföreningen ansvarar för bevakning och bedömning av behovet av skottning. Plåtslageriet åtar sig att, inom rimlig tid, skotta taket när föreningen påkallar det.
  2. Bevakning och skottning av tak. Plåtslageriet åtar sig bevakning, bedömning och skottning. Avsikten med avtalet är för bostadsrättsföreningen att helt överlåta sina skyldigheter vad gäller is och snöröjning till motparten.

Det är mycket viktigt att dessa avtal utformas på rätt sätt för att bli bindande. Detta gäller speciellt 2) ovan. Centrala fastighetsorganisationer, som Fastighetsägarna, har förhandlat fram centrala avtal med Plåtslagarnas Riksförbund (PLR) som med fördel kan användas. Dags dato har PLR ännu inte sanktionerat något centralt avtal som innefattar ansvar för både bevakning och skottning. Det finns dock ett stort antal plåtslagerier som trots detta erbjuder dessa tjänster enligt acceptabla avtalsformer.

Snöskottning på tak i Stockholms innerstad

Tekniska hjälpmedel

Det finns ännu så länge inga hjälpmedel för att påverka vädret och de vita vintrarna, tur är nog det. Men det finns ett antal åtgärder föreningen kan vidta för att antingen minska isbildningen i sig, eller bättre kontrollera hur snö och is rör sig på taket.

  • Isolering: Isbildning beror ofta på värmeläckage från fastigheten. Den varma luften inne i fastigheten tar sig ut genom dåligt isolerade tak och smälter snön närmast taket. En tilläggsisolering av vinden kan dramatiskt minska isbildningen, samtidigt som föreningen sparar energi.
  • Rasskydd: Hindrar att snön rutschar okontrollerat när den väl släpper. Skydden måste vara höga och ordentligt fastsatta.
  • Värmekabel: Installeras i häng- och stuprännor för att förhindra att smältvattnet fryser på sin väg ned till marken. Kan med fördel användas tillsammans med rasskydd för bättre effekt.  Om stuprännorna mynnar ut på trottoaren är det viktigt att föreningen tar bort eller sandar på den blankis som kan bildas.
  • Avspärrningsutrustning: Från dess att föreningen upptäckt en potentiell rasrisk tills dess att den kan avvärjas skall området spärras av och de gående varnas för rasrisk. Det finns en mängd hjälpmedel och metoder att göra detta. Föreningen bör dock tänka på att inte låta avspärrningarna sitta uppe längre än nödvändigt samt att inte hindra framkomligheten för stadens snöröjning av trottoaren.

Det övre stupröret har elslinga, något som den nedre tydligt saknar

Inga tekniska hjälpmedel kan dock ersätta vaksamma och alerta människor. Styrelsen bör kommunicera tydligt vart medlemmarna skall vända sig om de upptäcker risk för ras. I ett flertal städer finns dessutom kontakttjänster dit allmänheten kan vända sig för att varna en fastighetsägare för rasrisk, så som Istappstelefonen.

Sök efter plåtslagerier eller leverantörer av tekniska hjälpmedel i Styrelseguidens leverantörsregister.

Föreningens hemsida på Allabrfer.se

Som medlem på Styrelseguiden.se får din förening en gratis hemsida på Allabrfer.se, Sveriges samlingsplats för bostadsrättsföreningars hemsidor.
Läs våra användarvillkor.
Vi använder RuleMailer för att skicka nyhetsbrev.

Copyright © 2009 Styrelseguiden.se

Styrelseguiden Norden AB
Frejgatan 8
114 20 Stockholm
info@styrelseguiden.se