Ordlista

Är du osäker på vad ett ord eller begrepp exakt betyder?
Här samlar och förklarar vi de flesta av de som berör styrelsearbetet.

Har vi missat något, eller vill du förtydliga en beskrivning?

Tipsa oss på info@styrelseguiden.se

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

ABT

Allmänna bestämmelser för totalentreprenad. Ramdokument som beskriver entreprenad juridik. Används som grund vid avtalsskrivning för entreprenad. Förkortningen följs av ett årtal för vilken version som avses. Till exempel ABT06.

Amortering

Avbetalning på lån, föreningens eller medlemmens.

Anbud

Annat ord för offert. Ekonomiskt sett är ett anbud ett affärserbjudande från en part (till exempel ett företag) till en annan.

Allmännyttan

Annat ord för kommunala bostadsbolag

Andelstal

Tal som reflekterar procentuell andel i föreningens tillgångar och skulder. Viktigaste funktionen för andelstalet är att reglera storleken på årsavgifterna för respektive lägenhet i relation till den totala årsavgiften. Andelstalet sätts vid ombildning av fastigheten baserat på ett flertal parametrar: Boyta, våningsplan samt i vissa fall även antal rum, balkong mm. Man kan som regel beräkna andelstalet som lägenhetens insats / totala insatser i föreningen. Dessa värden finns i den ekonomiska planen.

Andrahandsuthyrning   

Uthyrning i andra hand en hel lägenheten. Den som hyr lägenhet blir hyresgäst och bostadsrättsinnehavaren blir hyresvärd. Regler för uthyrning av bostadsrätt följer de som gäller för hyresrätter. Andrahandsuthyrning kräver tillstånd från styrelsen och ansökan skall vara skriftlig. Mall för ansökan om andrahandsuthyrning

Hyresnämnden om andrahandsuthyrning

Andrahandskontrakt

Avtal mellan medlem och hyresgäst vid uthyrning av bostadsrätt i andrahand.

Ansvarsfrihet   

Juridiskt begrepp inom lagstiftningen för juridiska personer. Att bevilja ansvarsfrihet innebär att medlemmarna utifrån den information de har fått, godkänner hur styrelsen arbetat. Det innebär att medlemmarna tycker att styrelsen har arbetat korrekt och att medlemmarna återigen tar över ansvaret för föreningen. Att inte bevilja ansvarsfrihet innebär att stämman anser att styrelsen agerat på ett sådant sätt att föreningen lidit skada. Styrelsen kan då bli föremål för skadestånd

Avgift

Bostadsrättens motsvarighet till hyra för hyreslägenheter. Avgiften täcker föreningens kostnader för underhåll, räntor på lån mm.

Avhysning   

Annat ord för vräkning, se vräkning.

Avsiktsförklaring

Ett dokument som mellan parter syftar till att leda till ett avtal. Men upprättar ofta en avsiktsförklaring för att sammanfatta det man överens om innan ett avtal skrivs.

Avskrivning   

Redovisningsterm, syftar till att i bokföringen redovisa kostnaden för tillgångars värdeminskning och att därmed uppta dessa till sitt verkliga värde. Avskrivningar syftar också till att fördela kostnaderna för en tillgång över samma tid som tillgången bidrar till intäkter. Hela kostnaden för, till exempel en tvättmaskin, skall inte belasta endast det år då den köptes in utan den beräknade livslängden.

Avsägelse   

Bostadsrättshavare som utan ersättning vill lämna tillbaka sin bostadsrätt till föreningen. Uppsägningstiden är 3 månader.

Balansräkning   

Redovisning av föreningen tillgångar och skulder vid räkenskapsårets sista dag. Balansräkningen är del av årsredovisningen.

Bergvärme

Värmesystem för fastigheter som bygger på värmepumpsteknik där  temperatur-differansen mellan ett i berget borrat hål och utomhustemperatur utnyttjas för att energieffektivt värma fastigheten.

Beskattningsbar inkomst

Inkomst som beskattas enligt skatteverket. Har betydelse för möjligheten att få skattereduktion för lånekostnad.

Biyta

Den del av ytan i en bostad som inte betraktas som boarea.

Bindningstid

Den tid under vilken lånevillkoren för ett lån är oförändrade. Idag har många banker en lägsta bindningstid på 3 månader.

Boarea

Bruksarea för boutrymmen. Beräkning av boarea tar hänsyn till bland annat rumshöjden, våningsplan samt om ytan är under markplan (källare) se även Biyta.

Boende

Person som bor i en bostad. I samband med bostadsrättsföreningar avses medlemmar som är bosatta i föreningen.

Boendekostnad

Summan av årsavgiften till föreningen och bankens ränta, vanligtvis brukar man även reducera med skattereduktionen som lånet medför.

Boyta

En oexakt term för bruksarea. Skatteverket likställer boyta med boarea.

Bolag

Dagligt tal för någon av de olika juridiska bolagsformerna: enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomisk förening och aktiebolag.

Bolagsverket

Myndigheten som sköter registrering av företag och ekonomiska föreningar, däribland, bostadsrättsföreningar

Borgen

Att gå i borgen betyder att man lovar att betala en skuld för någon annan om denne inte betalar. Det blir också allt vanligare med borgen när det gäller hyreskontakt, liksom när bostadsrättsföreningar ska godkänna nya medlemmar.

Borgensman

Person som "går i borgen" för ett lån, dvs garanterar betalning till banken om låntagaren inte kan betala

Bostad

En bostad är ett hus eller en lägenhet som en eller flera människor bor i. En bostad innehåller utrymmen för matlagning, hygien och sömn. Som bostadshus definieras oftast hus där minst halva arean är avsedd som bostadsutrymme.

Bostadsförening

En bostadsförening är ett bostadsföretag och en kooperativ föreningsform, tillika en äldre boendeföreningsform som existerade innan bostadsrättslagen introducerades (1930). Inga nya bostadsföreningar av denna typ får bildas. En viktig skillnad mot bostadsrätter är att upplåtelsetiden inte alltid är obegränsad. Detta påverkar möjligheten till pantsättning för medlemmar.

Bostadsföretag

Samlingsbeteckning på ekonomiska föreningar eller aktiebolag som tillhandahåller bostäder till sina medlemmar eller delägare. Beroende på verksamhet klassificeras dessa som privatbostadsföretag eller oäkta bostadsföretag.

Bostadsrätt  

Nyttjanderätt av en viss lägenhet som medlem i föreningen har på grund av upplåtelseformen. I dagligt tal lägenhet i bostadsrättsförening. Till skillnad från andra fastighetsformer är bostadsrätt lös egendom

Bostadsrättsförening   

En ekonomisk förening med ändamål att upplåta lägenheter med bostadsrätt i det ägda huset. Föreningen måste ha minst 3 medlemmar och vara registrerad hos bolagsverket. Det är tillåtet att bilda förening innan köp av fastighet, ombildning.

Bostadsrättslagen   

Bostadsrättslagen är den lag som reglerar bostadsrättsföreningens verksamhet och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter.

bostadsrättslagen

Boverket

Myndighet som hanterar bostadsfrågor, samhällsplanering, stads- och bebyggelseutveckling.

Boverket

Bygglov

Vid all väsentlig föränding av fastighetens utformning eller nyttjande måste föreningen ansöka om bygglov. Bygglov regleras i plan- och bygglagen (PBL). Byggnadsnämnden hanterar frågor om bygglov.

Bygglovshandlingar

Det material som lämnas in vid ansökan om bygglov.

Byggnadsnämnd

Byggnadsnämnd eller Stadsbyggnadsnämnd kallas i regel den nämnd som den svenska Plan- och bygglagen (PBL) ålägger kommuner att ha för att sköta vissa uppgifter inom byggnadsområdet. Den politiska nämnden har en förvaltning som ofta kallas stadsbyggnadskontor.

Byggrätt

Rätt att uppföra ny byggnad på ägd mark.

Centralvärmesystem

Ett byggnadsuppvärmningssystem som innebär att värme från en central värmekälla med hjälp av radiatorer distribueras över ytan som skall värmas upp.

Driftskostnad

De kostnader föreningen har för driften av fastigheten så som uppvärmning, vatten, sotning, renhållning, trappstädning, försäkring och underhåll. Räntekostnader räknas inte till driftskostnader

DUC

Dataundercentral. Ett system för fastighetsautomation/styrning. En modern DUC är ofta uppkopplad mot internet och medger fjärrstyrning av fastigheten.

Ekonomisk förening

Ekonomisk förening är en förening vars mål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet i vilken medlemmarna deltar. En Bostadsrättsförening är en ekonomisk förening. Bildande och styrning av ekonomiska föreningar regleras i föreningslagen.

Ekonomisk förvaltning

Administration av föreningens ekonomi hos extern part. Vanligen innefattas bokföring och hantering av föreningens dagliga ekonomi dock ej revision. Utbudet varierar stort mellan olika leverantörer.

Ekonomisk plan   

En ekonomisk och teknisk plan över föreningens verksamhet. Måste upprättas och registreras samt granskas av bolagsverket innan en BRF får upplåta lägenheter med bostadsrätt. Planen innehåller bland annat sammanställning av insatser samt förteckning av lägenheter. Endast vid mycket specifika händelser måste en ny plan upprättas. De allra flesta föreningar har därför fortfarande den ursprungliga ekonomiska planen.

Energideklaration

En kartläggning och dokumentation av en byggnads  energianvändning kartläggs och dokumenteras. Enligt EU-direktiv skall samtliga byggnader med nyttjanderätt, som bostadsrättsföreningar, upprätta en energideklaration senast årsskiftet 2008/2009.

Exploateringsavtal

Avtal mellan fastighetsägare, markägare eller kommun och exploatör. Avtalet är ett Civilrättsligt avtal.

Exploatör

Vanligen en byggherre eller fastighetsägare som ansvarar för att utveckla (exploatera) mark eller fastighet.

Extra ordinarie

Något utöver det vanliga. Används till exempel om extrainsatt föreningsstämma.

Fast egendom

Juridisk term som ursprungligt avser jord. Fast egendom är indelad i fastigheter som är avgränsade horisontellt eller både horisontellt och vertikalt. En bostadsrätt är inte fast egendom men behandlas i många avseenden juridiskt likvärdigt.

Fastighet

Ett markområde med tillhörande byggnader

Fastighetsmäklare

Sammanför köpare och säljare av fastighet.
Sedan 1984 ett av staten reglerat yrke. Behörighet att yrkesmässigt förmedla fastigheter är förbehållet advokater och registrerade fastighetsmäklare.

Fastighetsskatt

En så kallad objektsskatt som utgår oberoende av innehavarens inkomst. Idag är fastighetesskatten i sverige en kommunalskatt. Denna kommunala fastighetsskatt är för småhus 0,75 % av taxeringsvärdet (dock högst 6000 kronor per år) samt för flerbostadshus 0,4 procent av taxeringsvärdet (dock högst 1200 kronor per lägenhet och år).

Skatteverkets information om fastighetsskatten

Fastighetsskötsel

Vardagligt uttryck för teknisk förvaltning av en fastighet.

Fastighetsägare

Fysisk eller juridisk person som äger fastighet. En aktiv bostadsrättsförening är även fastighetsägare.

Fjärrvärme

Värmesystem för fastigheter där vatten värms upp i centrala värmeanläggningar och distribueras via rör till ett stort antal fastigheter.

Fondavsättning

Redovisningsterm för att varje år spara (avsätta) medel för framtida bruk, till exempel underhåll. 

Förvaltning

Drift, underhåll och ekonomisk administration av en fastighet. Ofta särskiljs teknisk och ekonomisk förvaltning.

Friköp

Kallas det när en bostadsrättsförening köper en fastighet från ett kommunalt bostadsbolag

Fullmakt

En rätt att företräda någon annan i juridisk betydelse. En medlem kan, till exempel, ge annan medlem rätt att företräda denne vid årsstämman

Förening

En organiserad grupp människor som ägnar sig åt en avgränsad verksamhet. Man skiljer på ideella föreningar och ekonomiska föreningar. En förening är en juridisk person.

Föreningslagen

Vardagligt för lagen om ekonomiska föreningar.

Föreningsstämma  

Bostadsrättsföreningens motsvarighet till bolagsstämma för aktiebolag. Föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie stämma skall hållas en gång per år. Tidpunkt regleras av förenings stadgar. Vid ordinarie föreningsstämma skall årsredovisning samt beslut om styrelsens ansvarsfrihet behandlas. Till ordinarie föreningsstämma kan medlemmar förslag (motioner) på ytterligare frågor som önskas behandlas. Se även extra föreningsstämma.

Förhandsavtal  

Avtal som används när inte samtliga förutsättningar för ett upplåtelseavtal är på plats. Till exempel vid nyproduktion. Avtalet binder föreningen och förhandstecknaren till att teckna upplåtelseavtal, när förutsättningar för detta finns.

Förtursrätt   

En bostadsrättsförening som har bildats i en hyresfastighet har förtur till att köpa fastigheten i det fall fastighetsägaren skulle bjuda ut fastigheten till försäljning. För att förtursrätt skall gälla krävs att vissa handlingar upprättas.

Förvaltning

Administration av något för annans räkning. För bostadsrättsförening avses ofta ekonomisk eller teknisk förvaltning.

Förvaltningsberättelse   

Är den del av årsredovisningen som avser beskriva, i ord, vad som skett i föreningen under året. Vanligen innehåller denna betydande arbeten på fastigheten, antal överlåtelser under året samt andra viktiga aktiviteter.

Gesims

Även kallad kornisch, är ett horisontellt listverk på en fasad.

HSB

HSB är en kooperativ bostadsrörelse. HSB stod tidigare för Hyresgästernas sparkasse- och byggnadsförening, numera används endast HSB som namn

Hustomte

Informellt, men vanlig, benämning av vicevärd.

Huvudentreprenör

Huvudentreprenör är den entreprenör som både utför ett eget arbete och samtidigt samordnar de övriga entreprenörerna.

Hyresavtal

Avtal, där en person mot vederlag (hyra) till en annan upplåter rätten att nyttja något. Vanligen hus, lägenhet eller lokal.

Hyreskontrakt

Se hyresavtal

Hyreslagen

Hyreslagen är en lag som reglerar förhållandet mellan den som hyr ut och den hyrande. Hyreslagen ingår i Jordabalken kapitel 12.

Hyreslägenhet

Lägenhet upplåten med hyresrätt, se hyresrätt.

Hyresnämnd   

Hyresnämnden medlar i tvister som rör bostäder och lokaler. Hyresnämnden fattar också beslut i vissa frågor, till exempel rätten att hyra ut en lägenhet i andra hand.
För bostadsrättsföreningen berör nämndens arbete bland annat prövning av medlemskap i förening, rätten för förening att göra väsentlig ändring i lägenhet, andrahandsuthyrning, samt lokalhyresfrågor

Hyresnämden

Hyresrätt 

Upplåtelseform av en bostad eller lokal som hyresgästen inte äger själv, men varaktigt eller för längre tid än högst tillfälligt nyttjar genom att hyra den av en hyresvärd. Till skillnad mot bostadsrätt är nyttjanderätten dock tidsbegränsad.
Bostadshyresrätten är starkt lagreglerad och får till exempel inte överlåtas mellan hyresgäster mot betalning (så kallat svartkontrakt). I en hyresrätt betalar inte heller den som nyttjar bostaden någon insats, men den återkommande hyresavgiften ger ägaren vinst.
Lagarna som styr hyra av bostäder och lokaler återfinns i jordabalkens 12:e kapitel även kallad hyreslagen.

Hyreslagen

Inkomstskatt

För bostadsrättsförening avsågs tidigare schablonbeskattning på en fast andel av taxeringsvärdet. Detta avskaffades 2007.

Inre reparationsfond   

Post i föreningens balansräkning som avser medel reserverade för underhåll inne i lägenheten. Fonden byggs upp genom medel som sätts av från årsavgiften och är specifik till respektive lägenhet. Fonden följer med bostadsrätten vid försäljning. De största flertalet föreningar idag har avskaffat detta och ålägger lägenhetsinnehavaren själv att stå för samtliga renoveringsarbeten.

Inre underhåll   

Bostadsrättshavarens skyldighet enligt stadgar och bostadsrättslag att sköta underhållet av sin lägenhet.

Insats

Det belopp som medlem betalar till bostadsrättsförening i samband med ombildning av fastighet. Insatsens belopp regleras av den ekonomiska planen och det totala insatsbeloppet framgår av föreningens balansräkning.

Insatsökning

Att genom tillskott från medlem till föreningen varigenom insatsen ökas. Se artikel om kapitaltillskott.

Intresseanmälan   

Används bland annat inför ombildning av fastighet. Intresseanmälan skall lämnas av föreningen till inskrivningsmyndigheten och innehålla en skriftlig godkännande av 2/3 av hyresgästerna att bostadsrättsföreningen skall bli fastighetsägare.

Intygsgivare   

Behörig person som granskar ekonomiska planer och lämnar ett intyg över granskningen. Behörighet ges av boverket.

Justera

Används vanligen om protokoll. Då innebär det att läsa igenom protokollet samt korrigera eventuella felaktigheter. Det skall tydligt framgå vem som har justerat ett protokoll.

Jämkning

Se skattereduktion.

Kallelse

Inbjudan till och information om, till exempel, föreningsstämman. Föreningens stadgar bestämmer när och hur en kallelse till stämman skall gå till.

Kapitaltillskott   

En bostadsrättsförenings motsvarighet till ny-emmision för aktiebolag. Tillskott av kapital från föreningens medlemmar. Tillskottet betalas i enlighet med medlemmarnas andelstal och redovisas separat i balansräkningen. Vid beräkning av kapitalvinst i samband med försäljning, är kapitaltillskott avdragsgillt. Se även Styrelseguidens introduktionsartikel till kapitaltillskott.

Kassaflöde

Summan av inbetalningar och utbetalningar under en tidsperiod, gemensamt kallade betalningsströmmar. Kassaflödesanalys görs i årsredovisning och visar förändringen i likvida medel under en period, vanligen ett år.

Kontrakt

Annat ord för avtal.

Kontrollant

Anlitas av föreningen i samband med större byggprojekt för att övervaka exploatören och bevaka föreningens intresse.

Kontrollplan

Kontrollplanen skall ange vad som skall kontrolleras, mot vad det kontrolleras, vem som utför kontrollen och när den utförts. Den kvalitetsansvarige intygar sedan att allt är riktigt utfört och kontrollerat enligt aktuell kontrollplan vid byggnationens färdigställande.

Konvertering

Att omvandla något. Används ofta vid omvandling av ytor i en fastighet. Exempel: Råvindskonvertering och bostadskonvertering.

Kooperativ föreningsform   

Annat ord för ekonomisk förening.

Kulturminnesmärkning

Tidigare förkortat K-märkning, nu Q-märkning. Samlingsbegrepp för många olika typer av lagskydd avsedda att skydda bebyggelse och miljöer av kulturhistoriskt intresse

Kvalitetsansvarig

Arbetar på uppdrag av en byggherre och är ansvarig för att vissa dokument tas fram i byggprocessen, bland annat en kontrollplan.

Köpekontrakt

Det kontrakt som skrivs mellan fastighetsägaren och bostadsrättsföreningen vid köp av fastigheten inför en ombildning.

Köpeskilling

Den summa som betalas vid köpet av en fastighet.

Köpstämma

Det formella möte då medlemmarna i en bostadsrättsförening kan besluta om att köpa fastigheten. Minst två tredjedelar av alla hyresgäster ska rösta ja för att köpet ska kunna genomföras. Det är tillåtet att rösta ja och fortsätta bo kvar som hyresgäst.

Köpebrev

Handling som upprättas när fastighetsaffären fullföljts enligt köpekontraktet. Köpebrevet utgör bevis på att köpet är genomfört. Med köpebrevet som grund söker köparen, bostadsrättsföreningen, lagfart.

Köpeskilling

Den summa som betalas vid köpet av en fastighet.

Lag om ekonomiska föreningar

Huvudlagen för en bostadsrättsförening (som är en ekonomisk förening). Lagen reglerar bland annat styrelse, revisorer, stämma samt stadgar.

Lagen om ekonomiska föreningar

Lagfart

När man köper fast egendom betalar man lagfart. Detta betalas av köparen. Lagfart är ett bevis på äganderätten till en fastighet. Lagfartsbevis utfärdas av inskrivningsmyndigheten (tingsrätten).

Likabehandlingsprincipen   

Huvudprincip inom ekonomiska föreningar. Varken styrelse eller föreningsstämma har rätt att särbehandla medlemmar, varken ekonomiskt eller genom andra förmåner.

Likviditet   

Ekonomiskt mått på kortsiktig betalningsförmåga. Vanligen avses kassalikviditet: kortfristiga fodringar / kortfristiga skulder. För en bostadsrättsförening motsvarar detta som regel: Kassa / räkningar att betala

Lokalhyra

Intäkt för föreningen från uthyrning av lokal. Lokalhyra räknas som kommersiell intäkt vid bedömning av äkta / oäkta förening

Luftmixdon

Används i samband med torkning. De för bort varm, fuktig luft från torkrummet eller torkskåpet och tillför frisk luft från utsidan till tvättutrymmet. Genom luftbytet sker torkningen snabbare och effektivare.

Lägenhetsförteckning   

Register med ägare samt pantsättningar till respektive bostadsrätt. Registret är obligatoriskt för alla föreningar och icke offentligt.

Bostadsrättslagen om lägenhetsförtecknin

Medlemsförteckning   

Register över föreningens medlemmar innehållande uppgift om medlemmens namn och postadress samt om den medlemmens bostadsrätt.  Registret är obligatoriskt och offentligt.

Bostadsrättslagen om medlemsförteckning

Medlåntagare

Om banken anser att en låntagaren inte har tillräcklig inkomst alternativt betalningsanmärkningar kan den kräva att ytterligare en eller flera personer står för för ett lån. Medlåntagaren är formellt sett lika ansvarig för lånet som den ursprungliga låntagaren

Motion   

Förslag från medlemmar för behandling på föreningsstämma. Föreningens stadgar reglerar var, när och hur motionen skall framställas. Styrelsen skall redovisa motionerna och sitt ställningstagande till dessa i god tid före stämman samt inkludera dessa som egen punkt på dagordningen till stämman.

Månadsavgift

Årsavgift uppdelat per månad, se årsavgift.

Mäklare

Person som handlar med eller förmedlar egendom, som fastigheter, skepp, företag, aktier eller värdepapper. Relaterat till bostadsrätter ofta en förkortning av fastighetsmäklare.

Mötesprotokoll

Se protokoll.

Nettoränta

Ränta efter avdrag för skattereduktion.

Offertunderlag

Information som skickas med till leverantör vid offertförfrågan. Underlaget specificerar vad som önskas beställas.

Ombildning   

En hyresrätt kan, om vissa förutsättningar är de rätta, ombildas till bostadsrätt. Bland annat krävs att 2/3 av medlemmarna röstar för en ombildning vid en köpestämma. Bestämmelser vid ombildning av hyresrätt till bostadsrätt finns i Lag (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt.

Ombildningskonsult

Specialist som anlitas för att hjälpa en bostadsrättsförening att köpa och ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter.

Omkostnadsbelopp

Den totala kostnaden vid beräkning av reavinst vid försäljning av en bostadsrätt. Här ingår bland annat kostnad vid köp av bostadsrätt samt kapitaltillskott från medlem till förening.

Omsättning

Annat ord för försäljning eller intäkter i tex. Resultaträkning. För en bostadsrättsförening består omsättningen av samtliga medlemmars årsavgifter samt eventuella hyresintäkter.

Ordinarie

Annat ord för "den vanliga". Används bland annat i samband med styrelseledamöter och stämmor.

Otillbörlig

Juridisk term för något olämpligt och opassande.

Oäkta bostadsbolag

Är ett bostadsföretag som inte är privatbostadsföretag.

Avser skattemässig distinktion mellan privatbostadsföretag och oäkta bostadsföretag. Skillnaden beror på relationen mellan kommersiella och boendedelen i föreningen. För föreningens medlemmar har detta betydelse för bland annat möjligheten till uppskov av realvinst vid försäljning. Skatteverket har vidare information på: Skatteregler för bostadsrättsföreningar och dess medlemmar

Oäkta förening

Vardagligt för Oäkta bostadsföretag.

Pantbrev

Bevis på att inteckning har beviljats i en fastighet. Lämnas som säkerhet till banken för föreningens lån.

Pantsättning   

Bostadsrätten lämnas som säkerhet mot ett lån i bank. Pantsättning måste registreras i lägenhetsförteckningen.

Per Capsulam

Beteckning på beslut som tas utan att medlemmarna i en styrelse eller behöver kallas till sammanträde. Förslaget till beslut sänds ut via brev eller e-post, och besvaras på samma sätt. Per capsulam-sammanträde kan till exempel användas när medlemmarna inte kan eller inte hinner träffas.

Privatbostadsföretag

Är en Svensk ekonomisk förening vars verksamhet till mer än 60% består i att åt sina medlemmar tillhanda hålla bostäder i byggnader som ägs av föreningen.

Protokoll

Skriftlig sammanfattning av diskussioner och beslut från ett möte. Mötesprotokoll från Styrelsemöten i en bostadsrättsförening bör justeras av två ledamöter samt arkiveras.

Realisationsvinst eller Reavinst

Vinst som uppkommer genom försäljning av bl a bostadsrätt. Reavinst beskattas olika beroende på närhet i tid till eventuell ombildning.

Realränta

Den faktiska räntan efter att inflationen räknas bort från den nominella räntan.

Relining

Även kallad rörinfodring är ett samlingsnamn på ett flertal metoder för att invändigt renovera rörledningar. Relining innebär att rören rensas och infodras istället för att bytas ut som vid stambyte.

Reporänta   

Reporänta är den ränta som marknadens banker kan låna eller placera i Riksbanken. Förändringar i reporäntan får direkt effekt på marknadsräntorna och därför kallas den ofta styrränta.

Riksbankens styrräntor sedan 1994

Resultaträkning   

Sammanställning av föreningens intäkter och kostnader under verksamhetsåret som del av föreningens årsredovisning.

Revision

Revision är oberoende granskning och uttalande om föreningens bokföring och administration. Revision utförs av en revisor.

Revisionsberättelse

En sammanfattande utlåtande från Revisorn rörande dess revision. Om revisionen inte visar på några oigentligheter skall berättelsen tillstyrka ansvarsfrihet för styrelseledamöter samt faställande av räkenskaper.

Revisor   

En revisors uppgift är att granska styrelsens förvaltning och bokföring. Revisorn väljs av föreningsstämman. En förenings revisor får inte vara styrelsemedlem, styrelsesuppleant eller VD. Den får inte heller vara gift, sambo eller nära släkt med någon i styrelsen. Föreningar med balansomslutning större än 25 miljoner kronor eller fler medlemmar än 50 eller omsättning större än 5 miljoner kronor måste ha en godkänd eller auktoriserad revisor.

Bolagsverkets information om föreningar och revision

ROT-avdrag

Skatteavdrag för arbeten som utförs i eller i nära anslutning till hemmet. Bostadsrättsföreningar får inte utnyttja ROT-avdrag.

Skatteverkets information om ROT-avdrag

Råvind

Outvecklat vindsutrymme. Används vanligen om vindar inför ombyggnation till bostäder.

Samfällighet

Består av mark, anläggningar, rättigheter med mera som gemensamt tillhör flera fastigheter. Aktuellt för äganderättslägenheter. Begreppet används i svensk fastighetsrätt.

Schablonbeskattning

Tidigare schablonbeskattades bostadrättsföreningar med 3 % av taxeringsvärdet. Föreningens räntor samt tomträttsavgäld fick dras av mot detta belopp. Schablonbeskattnignen av bostadrättsföreningar avskaffades den första januari 2007.

Servitut

Juridiskt begrepp för den rätt en fastighetsägare eller en person kan ha att på visst sätt nyttja annans fastighet. Exempel på servitut kan vara nyttjanderätt av annans mark för transport till och från egen fastighet.

Skattereduktion

Även kallad jämkning. Skattereduktionen ger möjlighet för privat person att minska skatt i förskott – pga ränteavdrag. För att få göra detta måste jämkning begäras hos skattemyndigheten. Jämkningen innebär i praktiken att arbetsgivaren drar av mindre skatt.

Soliditet   

Soliditet är ett mått på föreningens långsiktiga betalningsförmåga. Soliditet beräknas som eget kapital dividerat med värdet av tillgångarna enligt balansräkningen.

Stadgar   

Bostadsrättsföreningens interna regelverk och bildar grunden för föreningen och dess verksamhet. Stadgarna är obligatoriska och måste registreras hos bolagsverket. Samtliga medlemmar har rätt att ta del av stadgarna.

 

Exempel på standardstadgar

Stadsbyggnadskontoret

Stadsbyggnadskontorets uppdrag är att ta fram planer, bevilja bygglov och upprätta de kartor som behövs för byggnation. Dessutom förmedlar kontoret bidrag för bostadsanpassning till personer med funktionsnedsättningar.

Stockholms stads stadsbyggnadskontor

Stambyte

Renovering av en fastighets avloppssystem som innebär byte av alla eller vissa av avloppsrören. Se även Relining.

Styrelsemöte

Möte för ledamöter i styrelsen i bostadsrättsföreningen.

Styrelseprotokoll

Protokoll från styrelsemöte.

Stämma

Samlingsnamn för beslutande organ för bolag och föreningar. Se årsstämma.

Stämpelskatt

En omsättningsskatt vid förvärv av fastighet eller tomträtt. Kallas i dagligt tal för lagfartskostnad. Stämpelskall tas också ut vid uttag av pantbrev.

Suppleant

Person som tillfälligt ersätter en ordinarie ledamot av en styrelse eller nämnd då den ordinarie ledamoten inte kan närvara vid t ex ett styrelsemöte.

Takomläggning

Byte av takbetäckning.

Taxeringsvärde

Det värde på en fastighet som ligger till grund för beskattning. Värdet bestäms vid fastighetstaxeringen.

Teknisk besiktning

Genomgång av fastigheten ur ett tekniskt perspektiv. Genomförs som regel inför köp av fastighet för att hitta eventuella fel, skador, slitage och renoveringsbehov. Besiktningen används som underlag till den ekonomiska planen.

Tomträtt

Rätten att mot en avgift, tomträttsavgäld, utnyttja en fastighet under viss tid. Markägaren är vanligen kommunen.

Tryckstegring

Medod där vattentrycket i en fastighet ökas för samtliga eller vissa våningsplan. Vanligt i samband med lägenhetsbyggnation på vind

Underhållsplan   

Underhållsplan är en mer eller mindre detaljerad plan av underhållet för till exempel en fastighet. Underhållsplanen kan behandla löpande och periodiskt underhåll.

Boverkets information om underhållsplan

Uppdragslydelse

Tydligt formulerad beskrivning av önskad tjänst vid inköp. Till exempel vid upphandling av konsult.

Upphandling

Process inför inköp av varor eller tjänster.

Upplåtelse   

Händelsen när en bostadsrättsförening lämnar över en viss lägenhet till bostadsrättshavaren för första gången. Detta sker endast en gång per lägenhet. När bostadsrätten senare byter ägare, vid till exempel försäljning, kallas det övergång eller överlåtelse. Upplåtelse skall ske mot en insats samt upplåtelseavgift samt vara utan tidsbegränsning på nyttjanderätten.

Upplåtelseavgift  

Den avgift som föreningen kan ta ut utöver insatsen. Detta sker oftast när en bostadsrätt upplåts vid ett senare tillfälle än övriga bostadsrätter, till exempel när en förening säljer en tidigare hyresrättslägenhet. Upplåtelseavgiften blir då skillnaden mellan marknadspris och insats.

 

Upplåtelseavtal   

Avtalet mellan förening och köpare vid upplåtelse.

Upplåtelseform

Beskriver de rättigheter och skyldigheter som följer med förfogande över bostadslägenhet. I Sverige förekommer upplåtelseformerna hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt.

Uppskov   

Generellt, anstånd med att betala. Till exempel med att betala skatt på reavinst vid försäljning av bostadsrätt.

Utträde   

En medlem som lämnar en bostadsrättsförening, utträder ur denna. Vid försäljning av bostadsrätten sker detta per automatik. Till skillnad från inträde måste bostadsrättshavaren alltså inte ansöka om utträde.

Valberedning

I vissa sammanhang även kallad nominieringskommité. För bostadrättsföreningen, en förtroende vald grupp vars uppgift är att förbereda val av styrelse och revisor. Vanligen görs detta genom att sammanställa ett förslag på valbara namn inför ordinarie föreningsstämma.

Vräkning   

Då nyttjanderättshavare tvångsvis avhyses. Exempelvis hyresgäst som vägrar flytta trots att hyresrätten blivit uppsagd. Om en bostadsrättsförening vill vräka en hyresgäst måste ett antal steg gås igenom. Bland annat skall detta först godkännas i hyresnämnden samt verkställas av kronofogden.

Kronofogdens information om vräkning

Väsentlig föränding

Inom juridiken en definition där något ändrats så mycket att det inte kan betraktas som likvärdigt. Används vanligen i stadgar för att beskriva vad medlem för förändra i lägenhet. 

Yttre fond

Fond för avsättning av pengar årligen för olika renoveringar av fastigheten. Beloppet beror på föreningens stadgar.

Årsavgift   

Avgift som betalas av bostadsrättsinnehavarna till föreningen för att täcka dess kostnader. Avgiften varierar kraftigt mellan föreningar beroende på föreningens ekonomi.

Årsmöte

Annat namn på ordinarie föreningsstämma.

Årsredovisning

Sammanställning av föreningens räkenskaper och förvaltning för ett räkenskapsår. Innehåller: balansräkning, resultaträkning, revisionsberättlese samt verksamhetsberättelse.

Årsstämma   

Annat namn på ordinarie föreningsstämma.

Äganderätt

Motsats till tomträtt. Såväl marken som huset ägs av samma ägare

Ägarlägenheter

En i Sverige ny form av direkt ägande av en del av en fastighet, vilket gjorts möjligt genom ny lagstiftning, som gäller från 1 maj 2009.

Regeringens information om ägarlägenheter

Äkta bostadsrättsförening

Vardagligt för privatbostadsföretag.

Övergång

Övergripande ord för när en bostadsrätt får en ny ägare. Vid till exempel försäljning, bodelning, arv etc.

Överlåta

Den korrekta benämningen av att sälja en bostadsrätt.

Överlåtelse

Att en bostadsrätt byter ägare. Till exempel genom försäljning, byte, gåva eller arv. En överlåtelse är villkorad av att den nya ägaren blir antagen i föreningen.

 

Saknar du någon beskrivning eller önskar uppdatera en befintlig?

Maila oss på info@styrelseguiden.se

 

Du är här Hem ArtiklarOrdlista

Föreningens hemsida på Allabrfer.se

Som medlem på Styrelseguiden.se får din förening en gratis hemsida på Allabrfer.se, Sveriges samlingsplats för bostadsrättsföreningars hemsidor.
Läs våra användarvillkor.
Vi använder RuleMailer för att skicka nyhetsbrev.

Copyright © 2009 Styrelseguiden.se

Styrelseguiden Norden AB
Frejgatan 8
114 20 Stockholm
info@styrelseguiden.se